تبلیغات
من تمبل هستم. - اصن یعنی چی چرکنویس؟! مثلن با عنو گوه میگیری مینویسی؟! مطمئنم با همون چیزی که بقیه پستامو مینویسم با همونم چرکنویسامو مینویسم.