تبلیغات
من تمبل هستم. - دوباره خوانی ورسه جی جی-تهران ماله منه که تهش تو پن شیش ثانیه سیو یک سی کلمه اینا میگم. که آره. اپیکوربند مایم بلدیم تند بخونیم و اینا.