تبلیغات
من تمبل هستم. - بعدتر

من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

بعدش رفته بودیم یه جا دیگه
داداشم چنتا پسته ورداشتو خوردو اینا
یخورده بعدترشم من یه پسته ورداشتم گذاشتم دهنم
داداشم گفت اشتباه کردی
میمونه لای دندونات
منم دیگه گرفتم پسته هرو قورت دادم
طبقه بندی: روزانه، 
[ دوشنبه سوم فروردین 1394 ] [ 12:21 قبل از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین