تبلیغات
من تمبل هستم. - آآآآ برقص برقص برقص

من تمبل هستم.

The best part about me is I'm not you,I'm me,I'm the tired Amir & this is my weblog

اون شب بعده شام من ویار گرفتم حَوَصِ موهیتو خوردم. یعنی هوس کردم موهیتو بخورم. بعد گفتم موهیتو کجا داریم. بابام گفت تو این محیط و اینا موهیتو نداریم.
باس بری انباری. مام اومدیم بریم انباری برق رفت یهو. خوب شد هَوَسِ ویسکی نکردم. بعد حالا برق اومده ولی من هنوز تو فازه خوفه برق رفتنم. رفتم انباری با ترس و لرز و اینا. بعد رفتم دمه انباری با کلی بدبختی زور و اینا قُلفُ باز کردم اومدم برم تو
میبینم اِ
این که اصن انباری ما نیس
درو بستم اومدم قفلشم ببندم مگه قفلش بسته میشد؟
ریده بودم به خودم یعنی.
حالا انباری خودمونو گیر آوردم بیستا قفل داره.
دهنم واز شد اونارو واز کنم.
بعد حالا وا کردم یه چنتا موهیتو ورداشتم اومدم بیرون قفلارو بستم. چراغارو خاموش کردم برم ریدم به خودم.
یعنی تا آسانسور کلن پن شیش قدم بود ولی تا برسم مردم.
اومده بودم تو آسانسور نفس نفس میزدم قلبم گرفته بود.
القصه همین.


پ.ن: فیلمه into the woods خوب بود دیشب دیدیم.طبقه بندی: روزانه، اضافى و چرت و پرت و لینك و بامزه و جوك و ...، 
[ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند 1393 ] [ 10:22 قبل از ظهر ] [ شما میتونید امیر صدام کنین ] نظرات      قالب ساز آنلاین