تبلیغات
من تمبل هستم. - سره زنگه هندسه میگم این درسا بسه کاشکی این زَ... مرتیکه ما هندسه مون کجا بود.زنگه زیسته